Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, cursus en transactie tussen Leboya Retreats en een cliƫnt waarop Leboya Retreats deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Leboya Retreats

Leboya Retreats zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Leboya Lashes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliƫnt inlichten over financiƫle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliƫnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Leboya Lashes melden. Indien de cliƫnt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Leboya Retreats 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliƫnt berekenen. Indien de cliƫnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Leboya Retreats de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aan komen kan Leboya Retreats de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Leboya Retreats moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliƫnt melden.

4. Betaling

LeboyavRetreats vermeldt alle prijzen van behandeling, cursussen zichtbaar in de praktijk en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliƫnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliƫnt voorziet Leboya Retreats voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliƫnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Leboya Retreats neemt de persoonlijke gegevens van de cliƫnt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Leboya Retreats behandelde vertrouwelijke gegevens van de cliƫnt volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Leboya Retreats zal gegevens van de cliƫnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliƫnt.

6. Geheimhouding

De therapeut/coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliƫnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliƫnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut/coach verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Behandelingen

De overeenkomst voor een behandeling kan via de website of mondeling tot stand komen. De cliĆ«nt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. De cliĆ«nt dient Leboya RetreatsĀ  vĆ³Ć³r de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. Leboya Retreats kan bij twijfel hierover de cliĆ«nt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.

Leboya Retreats kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of de behandeling veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is de cliƫnt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

De cliĆ«nt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. Leboya RetreatsĀ het uitvoeren of voortzetten van de behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de cliĆ«nt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

Als de cliƫnt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de cliƫnt dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

8. Personeel

Leboya Retreats heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliƫnt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Leboya Retreats dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

9. Aansprakelijkheid

Leboya Retreats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leboya Retreats is uitgegaan van door de cliƫnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Leboya Retreats is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliƫnt heeft meegenomen naar de praktijk. Leboya Retreats draagt generlei aansprakelijkheid voor enige ( letsel) schade, of hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan te gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliƫnt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Leboya Retreats te verrichten verzamelen of een evenredig deel daarvan. Leboya Retreats draagt generlei aansprakelijkheid voor enige

( letsel) schade en/of gevolgschade bij cliƫnt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden. Leboya Retreats draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade . De aansprakelijkheid van Leboya Retreats, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

10. Garantie

 • *Leboya Retreats geeft onder geen beding geld retour.11. Beschadiging & diefstal

  Leboya Retreats heeft het recht van de cliƫnt een schadevergoeding te eisten indien de cliƫnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Leboya Retreats meldt diefstal altijd bij de politie.

  12. Klachten
  Indien de cliƫnt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Leboya Retreats. Leboya Retreats moet de lager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

  13. Behoorlijk gedrag

  De cliƫnt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliƫnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Leboya Retreats het recht de cliƫnt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn van een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Gelieve geen kinderen en/of huisdieren mee te nemen naar de behandeling.

  14. Recht

  Op elke overeenkomst tussen Leboya Retreats en de cliƫnt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Leboya Retreats. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold tijden van het tot stand komen van de overeenkomst. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Leboya Retreats

Algemene Voorwaarden Trainingen

1. Aanmelding

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van inschrijving. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Leboya Lashes worden georganiseerd.
 2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Leboya Lashes.
 3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die online is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

2. Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via de e-mail.

3. Betaling Lesgeld

 1. Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldoen in 1 of 2 keer. ING bankrekeningnummer: NL93 INGB 0006596480 t.n.v. Wimpersalon Middelburg.
 2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 3. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Leboya Lashes de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.
 4. bij blijvende niet- of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de ( volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

4. Annulering van de aanmelding

 1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Leboya Lashes, ‘s- Heer Hendrikskinderenstraat 10, 4461 BV, Goes. Bij of annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 75% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden.
 2. Leboya Lashes behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk Ć©Ć©n weekvoor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarom de training plaatsvindt.

5. Tussentijds beƫindigen van de training

 1. Tussentijds beƫindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld
 2. Tussentijds beƫindiging van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van deovereenkomst.

6. Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

7. Auteursrecht cursusmateriaal/ eigendomsrecht

 1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling
 2. Niets uit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en /of opbaar gemaakt door middelvan druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook voorafgaande schriftelijke toestemming van Leboya Lashes.

8. Schade

1. De deelnemer is ten alle tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

2. Ook is de deelnemer ten allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

9. Diplomaā€™s en Certificaten

 1. Na het afronden van de training ontvang je een certificaat.
 2. Aan diplomaā€™s en certificaten die worden uitgegeven door Leboya Lashes kunnen geen rechtenworden ontleend.

10. Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Leboya Lashes bij inschrijving van alle gegevens waarvan Leboya Lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Leboya Lashes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11. Geheimhouding

 1. Leboya Lashes en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leboya Lashes verlicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12. Overige bepalingen

 1. Leboya Lashes is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Leboya Lashes de training verzorgt.
 2. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.

Algemene voorwaarden incompany trainingen.

1. Aanmelding:
1.De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn op het moment van aanmelden.
2.Door akkoord te gaan met de gedane offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Bewijs van inschrijving
1.Na akkoord te zijn gegaan met de offerte ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de training per e-mail en per post. Tevens ontvangt de opdrachtgever de factuur per e-mail en per post.

3. Betaling
1.Het verschuldigde factuurbedrag dient bij incompany trainingen in 2 x te worden voldaan op ING bankrekeningnummer NL93INGB0006596480 t.n.v. Wimpersalon Middelburg te Middelburg. Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient een aanbetaling te worden gedaan van 50% van het honorarium. De overige 50% van het honorarium dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de trainingsdag te worden voldaan. Indien het om meerdere trainingsdagen gaat betreft het de eerste trainingsdatum.
2.De opdrachtgever is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het postadres.
3.In geval van niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Leboya Lashes zich het recht voor om de training te annuleren.
4.Bij blijvende niet of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontboden met instandhouding van de ( volledige) betalingsverplichting van de opdrachtgever.

4. Annulering van de opdracht
1.Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van de training voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
Annulering of uitstel van de opdracht binnen 8-6 weken 50%
Annulering of uitstel van de opdracht binnen 4 weken 75%
Annulering of uitstel van de opdracht binnen 2 weken 100%
2. Indien een deelnemer aan een incompany training door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainingskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan de opdrachtgever een vervangende deelnemer sturen.

5. Tussentijds beƫindigen van de training
1.Tussentijds beƫindigen van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
2.Tussentijds beƫindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

6 .Auteursrecht cursusmateriaal/ eigendomsrecht
1.De opdrachtgever verkrijgt het eigendom van cursusmateriaal na volledige betaling.
2.Niets uit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of microfilm of op welke andere wijze dan ook voorafgaande schriftelijke toestemming van Leboya Lashes.

7. Schade
1.De opdrachtgever is ten alle tijde aansprakelijkheid voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn voor een training is op eigen risico.
2.Ook is de opdrachtgever ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemer aan apparatuur of meubilair verzorgd door Leboya Lashes.

8. Diploma’s en Certificaten
1.Na het afronden van de training ontvang de deelnemer een certificaat.
2.Aan diploma’s en certificaten die worden uitgegeven door Leboya Lashes kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Persoonsgegevens en privacy
1.De opdrachtgever voorziet Leboya Lashes alle gegevens waarvan Leboya Lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid.
2.Leboya Lashes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever en de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10. Geheimhouding
1.Leboya Lashes en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever en/of deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de opdrachtgever en/of deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leboya Lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

11. Overige bepalingen
1.Leboya Lasehs is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Leboya Lashes de training verzorgt.
2.Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.

EINDE